Algemene Voorwaarden

All Smiles is gevestigd aan de van leeuwenhoekweg 3 (3225LX) te Hellevoetsluis.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Bewaargever tot het in bewaring nemen van zaken door Bewaarnemer.

3. Bewaarnemer: De Bewaarnemer die beroepsmatig zaken in bewaring neemt, hierna: All Smiles.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. (Bewaarneming) Overeenkomst: De Overeenkomst waarbij All Smiles zich jegens Bewaargever verbindt een zaak die Bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren, in te pakken en te verzenden waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

6. Diensten: Het in bewaring nemen van zaken die toebehoren aan Bewaargever en het verrichten van Logistieke activiteiten.

7. Bewaargever: Het Bedrijf die All Smiles heeft aangesteld om zaken die toebehoren aan hem in bewaring te geven aan All Smiles.

8. Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, verzending gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en informatiebeheer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van All Smiles, elke Overeenkomst tussen All Smiles en Bewaargever en op elke dienst die door All Smiles wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Bewaargever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal All Smiles aan Bewaargever aangeven op welke wijze Bewaargever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met All Smiles is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Bewaargever.

5. De algemene voorwaarden van Bewaargever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval All Smiles niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door All Smiles gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. All Smiles is slechts aan een Aanbod, die gedaan is door het opstellen van een offerte, gebonden indien deze door Bewaargever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen. Niettemin heeft All Smiles het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Bewaargever om een voor All Smiles gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Bewaargever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bewaargever een Aanbod c.q. Overeenkomst van All Smiles heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan All Smiles te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. All Smiles heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Al Smiles is niet gehouden aan een Aanbod indien Bewaargever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Bewaargever geen rechten ontlenen.

4. Indien Bewaargever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Bewaargever.

5. Elke Overeenkomst die met All Smiles wordt aangegaan of een project dat door Bewaargever aan All Smiles wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met All Smiles is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Bewaargever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Bewaargevers wordt aangegaan, is elke Bewaargever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd.

2. Zowel Bewaargever als All Smiles kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkings verplichtingen van Bewaargever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Bewaargever onverlet voor zover All Smiles ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Bewaargever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Redelijk is op basis van voorraad grote. Grote voorraden met veel werkzaamheden eraan graag minimaal een maand. Lager ongeveer twee weken. 

5. Zowel Bewaargever als All Smiles kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen in geval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is All Smiles nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de bewaarneming

1. All Smiles zal zich inspannen om de overeengekomen bewaring met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed bewaarnemer verlangd mag worden. All Smiles staat in voor een professionele en onafhankelijke bewaarder. Alle bewaarnemingen worden uitgevoerd op basis van een inspanning verbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan All Smiles de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de bewaarneming. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Bewaargever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Bewaargever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door All Smiles aangeboden bewaarneming en de prijzen zijn gebaseerd. All Smiles heeft het recht haar Diensten en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is All Smiles niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Bewaargever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor All Smiles, is Bewaargever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. All Smiles is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt All Smiles Bewaargever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Bewaargever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is All Smiles aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Bewaargever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door All Smiles of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Bewaargever komen, sprake is van vertraging heeft All Smiles recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Bewaargever.

Artikel 7 – Bijzondere uitvoering van de bewaarneming

1. Indien bij het aanleveren van de zaken ter bewaring geen schriftelijke instructies door Bewaargever aan de All Smiles zijn verstrekt, zal de All Smiles deze zaken bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.

2. Indien naar de mening van Bewaargever een bijzondere wijze van bewaarneming van de zaken is vereist, dan zal Bewaargever All Smiles hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de All Smiles niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming van de desbetreffende zaken.

3. Indien naar de mening van de Bewaargever een bijzondere wijze van bewaren van de zaken door de All Smiles wordt verlangd of door de aard van die zaken noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de Bewaargever zijn.

4. Indien Bewaargever met betrekking tot zijn zaken werkzaamheden wenst te laten verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan All Smiles tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden. All Smiles is noch tegenover de Bewaargever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

Artikel 8 – Weigering van bewaarneming

1. De in bewaar te nemen zaken zullen in goede staat en – indien verpakt – in deugdelijk verpakte toestand en duidelijk gemerkt aan All Smiles aangeleverd worden, tenzij anders overeengekomen. Voor alle schade die over het algemeen een gevolg is van slechte of niet geschikte verpakking, is All Smiles niet aansprakelijk.

2. All Smiles heeft het recht om zaken die voor de opslagplaats ongeschikt zijn te weigeren wanneer de aard, de soort, de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking, de producttemperatuur en/of de waarde afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden.

3. All Smiles heeft eveneens het recht de bewaarneming van zaken te weigeren welke naar zijn oordeel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere zaken en/of personen of voor de opslagplaats. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige zaken, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.

4. Ook indien zaken in uitwendig zichtbaar beschadigde of gebrekkige toestand arriveren ,zal All Smiles gerechtigd zijn de in ontvangstneming van deze zaken te weigeren.

Artikel 9 – Verplichtingen Bewaargever

1. Bewaargever is verplicht alle door All Smiles verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de bewaarneming en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat All Smiles niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Bewaargever.

2. Bewaargever is in ieder geval verplicht om All Smiles in kennis te stellen van zaken die kennelijk gevaar kunnen opleveren wanneer deze worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde.

3. All Smiles is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Bewaargever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is All Smiles verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door All Smiles voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

4. All Smiles kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is All Smiles gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Bewaargever. In geval van gewijzigde omstandigheden dient Bewaargever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan All Smiles.

5. Bewaargever is verplicht zijn zaken terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode waarvoor de Overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan de Bewaarnemer verschuldigd, tenzij de All Smiles instemt met een verlenging van de Overeenkomst.

6. Bewaargever is verplicht een opslagverzekering voor de bewaarnemings periode af te sluiten en zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming over te schrijven naar het adres van de opslagplaats. Bewaargever dient er bij het verzekeren van de in bewaarneming gegeven zaken bovendien rekening mee te houden dat All Smiles de mogelijkheid heeft de zaken elders op te slaan.

Artikel 10 – Verplichtingen All Smiles

1. All Smiles verplicht zich zaken te bewaren en terug te geven, waarbij hij is gehouden de zaken terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij de bewaring moet All Smiles de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

2. All Smiles is verplicht Bewaargever gedurende de bewaarneming toegang te verschaffen tot de in bewaring genomen zaken tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra door All Smiles te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met All Smiles een afspraak is gemaakt.

3. All Smiles is verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze algemene voorwaarden. All Smiles is verplicht Bewaargever te informeren teneinde het zelf afsluiten of wijzigen van eigen verzekeringen.

Artikel 11 – Transport

1. Bewaargever dient de te verzenden orders tijdig en schriftelijk aan All Smiles te geven. Bewaargever en All Smiles dienen elkaar schriftelijk te informeren over eventuele structurele oorzaken van vertraging in aan-of uitlevering. Overschrijding van de doorlooptijd of gebreken bij de uitleveren geven Bewaargever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

2. Alle door All Smiles verzendingen van zaken van Bewaargever komen voor rekening en risico van Bewaargever. Alle kosten die samenhangen met de verzending, waaronder verzekeringskosten en verzendkosten, komen voor rekening vanBewaargever.

3. Verzending van de zaken geschiedt op de met All Smiles overeengekomen wijze en onder de verantwoordelijkheid en voorwaarden van de vervoerder.

4. De te leveren zaken worden op de met All Smiles overeengekomen wijze verpakt, tenzij Bewaargever schriftelijk aangegeven heeft dat hiervan afgeweken zal moeten worden.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt, bewaard of geleverd worden, ligt bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en gehouden om een adequate verzekering af te sluiten die schade dekt ingeval van schade bij brand, wateroverlast, diefstal, en overige omstandigheden die schade kunnen veroorzaken aan zijn producten of zaken die in de opslag van All Smiles opgeslagen zijn, en voorts schade dat bij levering van de producten en/zaken kan voorkomen.

Artikel 13 – Teruggave

1. Indien overeengekomen zullen de zaken die niet geleverd zijn door All Smiles teruggegeven worden.

2. Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen zaken, dient een door All Smiles en Bewaargever te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven zaken vermeld staan. All Smiles kan van Bewaargever een zekerheidstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven zaken daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.

3. De bewaarneming eindigt door het overlijden van Bewaargever, wanneer Bewaargever onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de zaken terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald.

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Bewaargever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Bewaargever te komen, is Bewaargever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. All Smiles is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Bewaargever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van All Smiles, All Smiles een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Bewaargever.

Artikel 15 – Betaling

1. Het bewaarloon, zijnde de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het volume, gewicht of ruimtebeslag van de in bewaring te nemen zaken, de zorg die volgens de Overeenkomst aan deze zaken moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de zendingen die Bewaargever door All Smiles wil laten verrichten.

2. Het bewaarloon in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

3. De kosten die bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren, maar die All Smiles heeft moeten maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven zaken, die nodig zijn voor het verzenden van de zaken of die All Smiles moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen worden afzonderlijk aan Bewaargever doorberekend. All Smiles stelt Bewaargever zoveel mogelijk op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten hiervan.

4. De kosten die verbonden zijn aan het in ontvangst nemen, verzenden en/of weer afgeven van de in bewaring genomen zaken worden afzonderlijk in rekening gebracht bij Bewaargever.

5. Bewaargever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Bewaargever door All Smiles haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Bewaargever dient het bewaarloon en de overige kosten wekelijks/maandelijks te voldoen binnen de betalingstermijn van 7 kalenderdagen.

7. Bewaargever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. All Smiles is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Bewaargever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van All Smiles.

10. In geval van liquidatie ,insolventie ,faillissement ,onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Bewaargever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Bewaargever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

11. Bewaarneming is onderworpen aan de desbetreffende wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege. Indien als gevolg van een overheidsinspectie All Smiles extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is All Smiles gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan Bewaargever in rekening te brengen.

Artikel 16 – Incassobeleid en zekerheid

1. Wanneer Bewaargever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Bewaargever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Bewaargever in verzuim is, zal All Smiles zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien All Smiles meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Bewaargever.

4. Bewaargever die zaken aan de All Smiles afgeeft ter uitvoering van een Overeenkomst vestigt daarmee een vuist pandrecht op die zaken ten gunste van de All Smiles ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan Bewaarnemer verschuldigd is of zal worden. All Smiles is gerechtigd tot (openbare) executie van de zaken over gaan wanneer Bewaargever is verzuim blijft. De kosten van de (openbare) executie komen voor rekening van Bewaargever.

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. All Smiles gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Bewaargever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal All Smiles de betrokkene hierover informeren.

2. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van All Smiles verwerkt worden. Bewaargever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Bewaargever All Smiles tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien All Smiles op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

1. All Smiles heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Bewaargever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor All Smiles gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. All Smiles is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Bewaargever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Bewaargever schriftelijk worden bevestigd.

3. All Smiles is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting(en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Bewaargever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Bewaargever verplicht om All Smiles te vergoeden voor elk financieel verlies dat All Smiles lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Bewaargever.

Artikel 19 – Overmacht

1. All Smiles is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van All Smiles wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van All Smiles, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Bewaargever of diens derden aan All Smiles zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van All Smiles of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van All Smiles buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Bewaargever worden betaald. All Smiles is niet verplicht om Bewaargever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Alle bewaringen van zaken in de opslagruimte zal geschieden voor rekening en risico van Bewaargever. Bewaargever dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven zaken tijdens de duur van de Overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van All Smiles, is All Smiles uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Bewaargever All Smiles binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en All Smiles deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat All Smiles in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door All Smiles leidt tot aansprakelijkheid van All Smiles, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Bewaargever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens All Smiles. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar dan wel per gebeurtenis/aanspraak wordt uitgekeerd.

5. All Smiles sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. All Smiles is niet aansprakelijk voor transporteren en bezorgen van uw zaken bij u of bij uw klanten, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. Indien door of namens Bewaargever een derde wordt ingeschakeld, is All Smiles nimmer aansprakelijk voor het handelen van de door Bewaargever ingeschakelde derde.

7. All Smiles staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens All Smiles verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Bewaargever wegens tekortschieten aan de zijde van All Smiles vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij All Smiles binnen een jaar nadat Bewaargever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van All Smiles.

9. All Smiles is mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

a. schade aan of verlies van de in bewaring genomen zaken indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze zaken;

schade aan zaken die niet door All Smiles of zijn werknemer zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van All Smiles of zijn werknemer;

  1. schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke;
  2. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
  3. het aflopen van de foelie van spiegels of de beschadiging daarvan;
  4. schade aan de zaken zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorg maatregelen zijn uitgevoerd;
  5. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals bijvoorbeeld vers gepolitoerde of geschilderde meubelen, het loslaten van gips van geschilderde of vergulde spiegel- of schilderijlijsten, het loslaten van lijm van stukken van meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ontstemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorg maatregelen zijn uitgevoerd;
  6. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan de bewaarnemer of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarislijst;

schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door Bewaargever en All Smiles ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven.

10. Bewaargever vrijwaart All Smiles voor alle kosten die All Smiles heeft moeten maken als gevolg van door Bewaargever in bewaring gegeven zaken, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop en betekening van deurwaarders exploten.

11. Indien Bewaargever aan All Smiles kennis geeft dat de zaken op een bepaalde tijd bij All Smiles zullen worden aangeleverd of afgehaald en hiervoor speciale actie of inzet van de All Smiles wordt verlangd, is de Bewaargever, indien hij de zaken niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende en vrijwaart Bewaargever All Smiles tegen alle vorderingen, die derden in verband daarmee tegen de All Smiles mochten instellen.

12. Bewaargever is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die ontstaan is aan de opslagplaats of schade aan andere bezittingen van All Smiles door de door Bewaargever ter bewaring gegeven zaken, ongeacht of de schade voor de Bewaargever te voorzien was.

Artikel 21 – Geheimhouding

1. All Smiles en Bewaargever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij

Bewaargever aan All Smiles bekend gemaakt is en/of op andere wijze door All Smiles is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door All Smiles opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Bewaargever. Het is Bewaargever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met(onbevoegde)derden.Voorts betracht All Smiles steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Bewaargever verstrekt.

3. Indien All Smiles op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en All Smiles zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is All Smiles niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Bewaargever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door All Smiles aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van All Smiles vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Bewaargever zal All Smiles vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van All Smiles is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen All Smiles en Bewaargever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan All Smiles verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan All Smiles zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Bewaargever vrijwaart All Smiles van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Bewaargever vrijwaart All Smiles voor alle aanspraken van Bewaargever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Bewaargever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Bewaargever vrijwaart All Smiles voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Bewaargever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Bewaargever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Bewaargever jegens derde(n).

5. Indien Bewaargever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan All Smiles verstrekt, garandeert Bewaargever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23 – Klachten

1. Indien Bewaargever niet tevreden is over de service van All Smiles of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Bewaargever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via b2b@allsmiles.store met als onderwerp “Probleem” of via het opgegeven telefoonnummer.

2. De klacht moet door Bewaargever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil All Smiles de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. All Smiles zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen All Smiles en Bewaargever is Nederlands recht van toepassing.

2. All Smiles heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Bewaargever hiervan op de hoogte stellen.

3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen All Smiles en Bewaargever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Zuid-Holland, locatie Roterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.